Друкарські плати P-CAD

Друкарські плати P-CAD

:: Меню ::

Головна
Загальні відомості про систему проектування друкарських плат P-CAD
Створення компонентів і менеджер бібліотек проекту
Графічний редактор P-CAD Schematic
Графічний редактор друкарських плат P-CAD PCB
Автоматичне трасування з'єднань
Англо-російські терміни в САПР друкарських плат
Основні файли P-CAD
Розширення імен файлів в системі P-CAD
Атрибути системи P-CAD
Бібліотек P-CAD
Умовне графічне позначення символу компоненту
Таблиця імен і умовних позначень отворів на ПП
Література

:: Друзі ::

1ps
Карта сайту

:: Статистика ::

каталог сайтів

 

 

 

 

 

2.5. Менеджер бібліотек P-CAD Library Executive

При рішенні задачі узгодження використовуваних в проекті символів компонентів і їх посадочних місць і внесення додаткових даних для упаковки компоненту в корпус використовується менеджер бібліотек P-CAD Library Executive який містить інтегровану інформацію про графіку корпусів і символів компонентів, а також текстову інформацію про компоненти.

Вся текстова інформація про упаковку компонентів і їх атрибути заноситься в дві таблиці, зручні для перегляду і редагування. Тим самим виключаються помилки неузгодженого введення цієї інформації.

P-CAD Library Executive дозволяє складати списки відповідностей виводів символів і вентилів (секцій) компонентів і має засоби проглядання параметрів компонентів. У електронних таблицях параметрів забезпечена можливість одночасної зміни змісту декількох вибраних осередків. У всі електронні таблиці параметрів (Pins, Pattern і Symbol) включені стовпці з вказівкою номерів виводів (Pad Number). Програма має засоби проглядання бібліотечних файлів і пошуку компонентів по всіх можливих атрибутах.

Запускається Менеджер виконуваним файлом Смр.Ехе або з середовища будь-якого графічного редактора P-CAD командою Utils/p-cad Library Executive.

Після запуску програми необхідно виконати команду Component New і вибрати потрібну бібліотеку, в якій раніше записані зведення про графіку символів і посадочних місцях компонентів, і заповнити потрібні вікна діалогового вікна (мал. 2.24). Роботу менеджера бібліотек розглянемо на прикладі створення інтегрованих даних для компоненту К561ла7.

Клацніть по кнопці Select Pattern введіть ім'я посадочного місця (у нашому випадку — Dip14) у вікно Number of Gates введіть число вентилів компоненту (4) і натисніть Enter. У нижній частині діалогового вікна відобразиться таблиця, стовпці якої містять наступну інформацію: Gate# - імена (номери) логічних секцій Gate Eq -коди логічної еквівалентності секцій (оскільки всі секції однорідного компоненту однакові, то в цьому стовпці у всіх осередках автоматично встановлюється число 1), Normal - інформація, відповідна бібліотечному імені символу даної секції (компонент може полягати і з разних функціональних секцій!). Цей символ визначається після установки курсора в осередок стовпця Normal напроти імені потрібної секції, натисненні на кнопку Select Symbol виборі із списку, що з'явився, імені символу і натисненні кнопки ОК.

Мал. 2.24. Вікно Component Information

У вікні Refdes Prefix напишіть DD (так на схемі іменуватимуться в майбутньому позиційні позначення компонентів).

У області Component Type включите прапорець Normal - звичайний компонент (можливі варіанти: Power - джерело живлення Sheet Connector - з'єднувач листів схеми Module - модуль ієрархічного символу Link — схема модуля).

У області Component Style виберіть Homogeneous — однорідний компонент (всі секції однакові). У області Gate Numbering задайте спосіб нумерації секцій (Alphabetic - буквений або Numeric -числовий спосіб).

Результат виконаних операцій представлений на мал. 2.24

Кнопки Pins View, Pattern View і Symbol View використовуються для відкриття вікон редагування відповідних параметрів компонентів.

Для створення Таблиці виводів Pins View клацніть по кнопці Pins View і заповните таблицю інформацією, узятою з технічної документації для поточного компоненту (або задайте ці дані самі). У нашому випадку таблиця виводів компоненту виглядає так, як показано на мал. 2.25.

Мал. 2.25. Таблиця виводів компонентів

У стовпці Pad# (номери контактних майданчиків корпусу компоненту) і Pin Des (позиційні номери виводів компонентів на схемі) для нашого прикладу до обох стовпця вноситься одна і та ж інформація про порядок їх нумерації.

Перш за все встановлюється відповідність між номерами контактів стовпця Sym Pin # і номерами виводів в стовпці Pin Des . У стовпці Sym Pin # указується номер(!) виведення символу у відповідній секції символу компоненту.

У стовпець Pin Name вводять імена виводів в кожній секції (включаючи контакти «землі» - ім'я GND і «живлення» - ім'я VCC).

У стовпці Gate Eq і Pin Eq вводять дані про логічну еквівалентність секцій і виводів відповідно. Виводи і секції з однаковою еквівалентністю в процесі розміщення модулів на друкарській платі можуть бути автоматично «переставлені». Для деяких компонентів вказані стовпці не заповнюються, зважаючи на відсутність у них еквівалентних секцій і виводів.

У стовпці Gate # указується номер секції (вентиля), в яку призначено виведення символу.

У стовпці Elec. Type указується тип виводу, використовуваний при пошуку помилок в схемах електричних принципових (цей стовпець рекомендується заповнити до введення даних в стовпець Gate #). Після установки курсора в осередок стовпця і натисненні стрілки справа в однойменному горизонтальному рядку розкривається список типів виводів.

 • Unknown — вивід, що не має певного типу (за умовчанням);
 • Passive — пасивний вивід;
 • Input — вхідний вивід;
 • Output - вихідний вивід;
 • Bidirectional - двонаправлений вивід;
 • ОРЕП-Н - відкритий емітер ІС типу ЕСЛ (до виводу має бути підключений резистор навантаження);
 • OPEN-L — відкритий колектор ІС типу ТТЛ (до виводу має бути підключений резистор навантаження);
 • PASSIVE-H — пасивний компонент (зазвичай резистор), що підключається до джерела живлення (відповідає високому логічному рівню);
 • PASSIVE-L - пасивний компонент (зазвичай резистор), що підключається до «землі» (відповідає низькому логічному рівню);
 • 3-state — трьохстабільний вивід (має високий і низький логічний рівень і рівень високого імпедансу);
 • Power — виведення живлення або «землі». Призначення цього типу виводу автоматично проставляє номер секції PWR в стовпці Gate # таблиці виводів.

Після вибору типу виводу треба натиснути Enter.

При заповненні таблиці можна користуватися стандартними прийомами WINDOWS по виділенню, копіюванню, вставці і тому подібне При виділеному рядку таблиці, використовуючи піктограми основного меню редактора, що з'являються Slide Up і Slide Down можна переміщати цілком виділені рядки вгору або вниз таблиці.

Для вибору, перегляду і можливого редагування символу компоненту треба клацнути по кнопці Symbol View у вікні Pins View. Відкриється діалогове вікно Symbol View (мал. 2.26).

Натискаючи кнопки Next Sym або Prev Sym можна проглянути наступну або попередню секції символу компоненту. При цьому в таблиці Pins View підсвічує рядок з першим номером виводу відповідній секції.

Після натиснення кнопок Next Pin або Prev Pin підсвічує відповідне виведення секції, а в таблиці Pins View підсвічує рядок з параметрами виводу.

Мал. 2.26. Діалогове вікно для перегляду і вибору символу компоненту

Після натиснення на кнопку Select Symbol можна вибрати інший символ для компоненту з відкритою бібліотеки.

Після натиснення кнопки Edit Symbol можна відредагувати поточний символ (запускається редактор P-CAD Pattern Editor). Така можливість редагування символу дозволяє використовувати вже наявні символи бібліотек для побудови іншого символу з найменшими витратами часу.

Перехід від одного вікна до іншого вікна редактора P-CAD Executive проводиться після натиснення відповідних кнопок в поточному вікні.

Після виконання всіх вказаних вище операцій для створення інтегрованого образу компоненту необхідно виконати команду Component/validate для перевірки узгодженості всіх даних компоненту і, у разі відсутності помилок, зберегти компонент в поточній бібліотеці командою Component Save As. Ім'я компоненту указується по додатковому запиту (у нашому випадку - K561la7).


:: Реклама ::

-

 

:: Посилання ::


 

 

 


Copyright © Kivik, 2010